Algemene Inligting-Kabouterland Kleuterskool Rustenburg

rtbmikros@gmail.com
Geloof Oorwin Alles

Toelating sal slegs verleen word indien die ouer al die nodige dokumente ingehandig en die aansoek en vrywaringsdokument onderteken het:

Die kind se geboortesertifikaat of ID dokument.
Bewys van inentings.
Mees onlangse skoollastiese verslae.
Afskrifte van beide ouers se ID dokumente.
n Oorplasingskaart van die vorige skool.
Die leerder moet ook voldoen aan die ouderdomsvereistes vir die graad.
Die betaling van registrasiefooi en eerste maand se skoolfonds.

Skoolrels

Nakoming van die skoolrels soos deur die beheerliggaam vasgestel. Rels soos uiteengesit in die aansoek om toelating.
Die reg van die beheerliggaam om 'n leerder op grond van enige onaanvaarbare, wangedrag of onbevredigende optredes uit die skool te skors.
Wanbetaling kan lei tot opskorting van skoolbesoek.

Skoolure

6h30 tot 12h30 Halfdag sonder n middag ete.
6h30 tot 17h15 Voldag.

Die skool word om 6h30 oopgesluit. Al die personeel is reeds by die skool vanaf 6h45.
Die klasse begin en eindig volgens die tye op die dagprogram. Die onderrig tyd begin om 7h45 en eindig om 12h30. Dit is dus noodsaaklik dat u kind voor die aanvang van onderrigtyd by die skool is en eers gehaal word nadat onderrigtyd verby is.
Die hek is gesluit vir toegang deur ouers van 8h00 tot 12h30.
Boete word gehef vir laatkommers. 17h16 is ook laat!

Gesondheidsbeleid

Die nakoming van die gesondheidbeleid. Kinders met oordraagbare siektes en kopluise mag nie skool toe kom solank die kind siek is nie.
Alle medikasie wat by die skool toegedien moet word, moet deur die ouer self in die medisyneregister in die kantoor opgeskryf word.

Siek kinders met die volgende simptome mag nie skool toe kom nie:

Rooi o wat dra.
Uitslag met koors.
Loopneus en hoes wat met koors gepaard gaan.
Kopluise en nete.
Koors.
Loopmaag en naarheid, as uitskeiding wat meer as 3 maal in n uur voorkom.

Veiligheid - U kind se veilig is vir ons n ho prioriteit, daarom:

Hou altyd die hek op knip en gesluit al is daar iemand anders oppad hek toe. Dit is die gebruik van misdadigers om eers mense se doen en late dop te hou en dan toe te slaan. Ons grootse bekommernis is nie dat n kind by die hek sal uitkom nie, maar dat n ongewensde persoon die terein betree.
Gee u kind af aan n personeellid, indien nodig rel as iemand anders die kom haal deel doen.
Skakel ons as u nie self u kind kan kom haal nie, self as dit n ouma of oupa is wat dit nie op n gereeld basis doen nie.
Medikasie moet in die medisyne registerin die kantoor opgeskryf word. Moet dit asb nie in u kind se tas laat nie.

Maaltye

Kinders ontvang die volgende etes by die skool:
Pap soggens om 7h45 vir almal - ook die halfdag sonder ete kinders.
Verversings en koeldrank of tee om 09h30. Middagete word bedien tussen 12h00 en 12h30. Die bord kos bestaan uit n proteen, stysel en groente.
Spyskaarte en porsie grootte soos voorgeskryf deur die Departement van Sosiale Welsyn en Gesondheid.
Middag verversing word om 15h00 bedien, koeldrank en koekies of broodjies of n vrug.

Algemene Rels - Ons verwag die volgende van u:

Skoolterrein is oop vanaf 6h30. U moet u kind tot by die klasonderwyseres neem. Kinders word in die winter in hul klasse ontvang. Somer maande speel hulle soggens buite, neem u kind asb tot by sy/haar onderwyserres. Middae moet u asseblief ook u kind by die juffou aan diens kom haal.
Geen kind sal op n uitstappie geneem word tensy u die spesiale toestemming daarvoor teken nie.
Hou asb die kennisgewingbord dop vir gebeure by die skool.
Lees briewe en smse wat u ontvang betrokke ouers het gelukkige kinders en dit maak u deel van u kind se leerproses.
Geen speelgoed/selfone/i-pod/pad mag saamgebring word. As ons dit by u kind vind sal dit tot die einde van die kwartaal toegesluit word.
Sodra u kind die skool terrein verlaat is hy u verantwoordelikheid en nie meer die van die skool nie.

Kleredrag en Juwele

Trek u kind gemaklik aan in klere wat maar mag vuil word sodat hy/sy lekker kan speel en aan al die aktiwiteite kan deelneem. Sand, water en verf is deel van hulle daaglikse program daarom moet kleuters klere dra wat mag vuil word. Klim, klouter en swaai is ook deel van elke dag se spel, dogtertjies moet so aantrek dat hulle ook lekker kan speel.
Somertyd kom die kinders kaalvoet skool toe.
Wintertye moet u asb seker maak skoene, kouse, baadjies en truie is gemerk.
Moet asb geen ander juwele as oorbelle skool toe toelaat nie .
Hare moet netjies en uit die gesig wees.
Pak asb elke dag n ekstra stel skoon klere, in n plastieksak, in u kind se tas. Dit sal net gebruik word as dit nodig is. Alle klere moet asseblief gemerk wees veral onderbroekies en kleinbroekies van die kinders wat nog potjie leer. Nat en vuil klere sal net in n plastieksak in u kind se tas gesit word, dit word nie by die skool gewas nie. (Dit sal uitgespoel word)

Babas (tot u kind van die doeke af is) - Pak die volgende daagliks in:

5 doeke
2 stelle klere
3 voedingsbottels met die melkformule, in melkhouertjie, klaar afgemeet
1 Waterbottel 
1 koeldrankbottel
Boudesalf
Wetwipes
Drinkbekertjie as reeds gespeen

Gedragsrels

Ongedisiplineerde gedrag is nie aanvaarbaar nie.
Daar word gehoorsaamheid verwag en die nodige respek vir die personeel word te alle tye verwag.
Kru-taal is strafbaar.
Indien die skool of bure se eiendom beskadig word om sodanige herstelwerk te vereis sal die koste van die ouer verhaal word.

Dissiplinre beleid

Spreuke13:24 Hy wat sy seun nie dissiplineer nie, het hom nie regtig lief nie. As hy hom liefhet sal hy hom dissiplineer
Elke personeellid en leiers van die skool is verantwoordelik vir die volhoubaarheid van dissipline.
Orde en n positiewe leeromgewing word deur die konsekwente toepassing van skool- en klasrels versterk.
n Leeromgewing sonder dissipline lei tot swak vordering en prestasie.
Dissipline en die toepassing daarvan word beskou as opvoedkundige hulpverlening en het altyd die voordeel en welsyn van die skool, gemeenskap en die individuele leerder ten doel.

Vorms van dissipline

Straf word gegee vir die oortredings van gedrag en klasrels.
Uitsluiting van die groep.
Straf stoel. n Minuut vir elke ouderdomsjaar van die kind.
Wegneem van voordele.
Peper of aalwynkristalle vir krutaal gebruikers.
Geen lyfstraf nie eers met die ouers se toestemming nie.
Straf is beter as aftakelende woorde en kyke. Straf met liefde is tot voordeel van enige kind. Ongedissiplineerde en ongehoorsame kinders vorder nie volgens hulle vermo nie. Gr. 1 tot 3 is 90% gerig op luister. Kinders wat nie geleer word om te luister nie sukkel deur hulle hele skoolloopbaan.

Onderriggeld

Die ouer/voog onderneem stiptelike betaling van onderriggelde wat van tyd tot tyd hersien mag word.
U kan skoolgeld per bankkaart, debierorder of kontant betaal.
Skoolgeld is maandeliks voortuitbetaalbaar. Betalings moet gemaak word voor of op die 3de van elke
maand. Boete van R100.00 sal gehef word op laat betalings.
'n Eenmalige registrasiefooi van R400 is betaalbaar VIR NUWE INSKRYWINGS.
Die benodighede is deel van u kind se registrasiefooi en nie verhaalbaar nie. Dit moet binne een maand na inskrywing betaal word.
Indien uitstaande skoolgeld aan die skool se prokureur oorhandig moet word vir invordering is u verantwoordelik vir die koste en rente op agterstallige skoolgeld. Tref liewer n reling met die skool en hou daarby. Dis onaangenaam om ouers te moet oorhandig vir skoolfonds.
Rapporte en verslae sal teruggehou word totdat skoolfonds op datum betaal is.
Indien u van voorneme is om u kind uit die skool te haal moet u een kalendermaand skriftelike kennis gee.
Onderriggeld is oor 12 maande betaalbaar. Al gee u kennis vir 30 November en u kind verlaat die skool betaal u ook die Desember maand fooi. Kleuterskool personeel verdien ook betaalde verlof.
Geen kennis sal vanaf September aanvaar word nie. Dis n baie belangrike deel van die jaar waar alles wat die kinders geleer het finaliteit en afronding bereik.
Hierdie ooreenkoms bly staande tot die skool n skriftelike kennisgewing van u ontvang het dat u kind nie meer die skool sal bywoon.
Sou daar n krediet op u rekening ontstaan word dit eers na 90 dae verwerk en terug betaal.

Volgens Artikel 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996 is albei die ouers verantwoordelik vir die betaling van onderriggeld/skoolgeld ongeag die reling tussen ouers in die geval van egskeiding of wat daar ook al mag wees. Alle korrespondensie sal dus met die ouer gevoer word by wie die kind woon.